ข่าวสาร

คุณเพ็ญศิริ หฤหรรษ์เริงร่า นายกกิตติมศักดิ์สมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ

คุณเพ็ญศิริ หฤหรรษ์เริงร่า นายกกิตติมศักดิ์สมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในการประชุมสมาพันธ์หอการค้าไทย - จีนและสมาคมธุรกิจต่าง ๆ ครั้งที่ 222 โดยได้รับเกียรติจากคุณกัญญา ปัญญาอาจอง นายกสมาคม ฯ คุณกุสุมา ตรีวัชระนุกูล เลขาสมาคม ฯ และคุณมาลิณี อัญชุลีพร เหรัญญิกสมาคม ฯ เข้าร่วมยินดี

Thai Stationary & Office Supplies
Association
A community of Stationary and Digital Mediaผู้สนับสนุน