ข่าวสาร

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย ปีบริหาร 2563-2565

ด้วยสมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ครั้งที่ 27 ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ที่ทำการสมาคมฯ โดยมีวาระสำคัญคือ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ประจำปีบริหาร 2563-2565 มีรายนามคณะกรรมการดังนี้

คณะที่ปรึกษาและนายกกิตติมศักดิ์
1. คุณสมภพ อุปริพุทธิพงศ์ บริษัท โรงงานสมุดเม่งฮั้ว จำกัด ที่ปรึกษา
2. คุณชัยบูรณ์ กุลสิริสวัสดิ์ บริษัท ชัยบูรณ์บราเดอร์ส จำกัด ที่ปรึกษา
3. คุณประภาพร ณรงค์ฤทธิ์ บริษัท ปภาวิน จำกัด ที่ปรึกษา
4. คุณสมัย กวักเพฑูรย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ซี.ซี. นายกกิตติมศักดิ์
5. คุณเพิ่มพงษ์ วิสุทธิ์อัมพร บริษัท ชัยวัฒนา ออฟฟิศ ซัพพลาย จำกัด นายกกิตติมศักดิ์
6. คุณโอภาส สยามวาลา บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จำกัด นายกกิตติมศักดิ์
7. คุณกัญญา ปัญญาอาจอง บริษัท ซากุระโปรดัคส์ ไทยแลนด์ จำกัด นายกกิตติมศักดิ์
8. คุณเพ็ญศิริ หฤหรรษ์เริงร่า บริษัท พรีเมียร์ ไบน์เดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด นายกกิตติมศักดิ์

คณะกรรมการบริหารประจำปี 2563-2565
1. คุณวิทยา วิรารัตน์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาลวิทยา นายกสมาคม
2. คุณยงยุทธ ออศิริชัยเวทย์ บริษัท ยงเจริญ จำกัด อุปนายก
3. คุณสมศักดิ์ ศุภองค์ประภา บริษัท ดีเฟอร์นิเมท จำกัด อุปนายก
4. คุณสุเทพ เกรียงเม็งโคตร ร้าน เทพวิทยาการพิมพ์ อุปนายก
5. คุณวิไล สุทัดณ์วานิช ร้าน สบายใจค้าส่ง อุปนายก
6. คุณชัยวุฒิ หวังซื่อกุล บริษัท เรียนดี จำกัด อุปนายก
7. คุณสุดารัตน์ สัจยากร บริษัท เค.เอ.แบรนด์ จำกัด อุปนายก
8. คุณอาริสา จัตฏะษา บริษัท อาเชอเฟียร์ จำกัด อุปนายก
9. คุณกุสุมา ตรีวัชระนุกูล บริษัท พาวเวอร์โฟร์โปรเจค จำกัด เลขาธิการ
10. คุณอนุพันธ์ อารีวัฒนวงศ์ บริษัท มิวนิค บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด ผู้ช่วยเลขาธิการ
11. คุณมาลิณี อัญชุลีพร บริษัท ดี จี อาร์ต แอนด์ คราฟท์ จำกัด เหรัญญิก
12. คุณเดชาธร จงจรัสพร ร้าน ข.ไข่เครื่องเขียน ปฏิคม
13. คุณวรัท มุกดาอนันต์ ร้าน รวมวิทยา ประชาสัมพันธ์
14. คุณโยธิน หวังกิตติกาล ห้างหุ้นส่วนจำกัด นานาภัณฑ์ปากน้ำ นายทะเบียน
15. คุณกัญจน์ตังค์ กิจรัตนกาญจน์ บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จำกัด ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
16. คุณนิพัฒน์ นนทกานันท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี ว.พานิช กรรมการ
17. คุณพีรพิชญ์ อ่องเจริญ บริษัท ทีพีโอ ภูเก็ต การ์ดโฟน จำกัด กรรมการ
18. คุณศิรวิทย์ เทียมสุวรรณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวนชัยเดช กรรมการ
19. คุณธนัท วัฒนพรมงคล ร้าน สวัสดีโอสถ กรรมการ
20. คุณวิทยา อุปริพุทธิพงศ์ บริษัท โรงงานสมุดเม่งฮั้ว จำกัด กรรมการ
21. คุณสุพร แซ่ตั้ง บริษัท ทรัพย์บุญชัยถาวร จำกัด กรรมการ
22. คุณอรอาภา คงโต บริษัท ภาภัทร์ จำกัด กรรมการ
23. คุณสุวัฒน์ สุรเนตินัย บริษัท วัฒนา อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด กรรมการ
24. คุณจิรวัฒน์ ตั้งหิรัญญวาณิช บริษัท เอ็ม แอนด์ จี เครื่องเขียน จำกัด กรรมการ
25. คุณชลิตา มุ่งวิวัฏ บริษัท สยามอาร์มสตรอง จำกัด กรรมการ
26. คุณอารยา ศิริจรรยากุล บริษัท นานดีเอนเตอร์เทรด จำกัด กรรมการ
27. คุณภิญญุดา สุรวิทย์ธรรมะ บริษัท พวงแสง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด กรรมการ
28. คุณเฮ่าจวิน ไช่ บริษัท เพ็นคอมพ์ จำกัด กรรมการ
29. คุณธนัตถ์ เณรานนท์ บริษัท ไทยเอเชียเน็ต จำกัด กรรมการ
30. คุณเฮ่าหยิน ไช่ บริษัท ซันเรน กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรรมการ

Thai Stationary & Office Supplies
Association
A community of Stationary and Digital Mediaผู้สนับสนุน