ข่าวสาร

เลือกตั้งนายกสมาคมฯ และคัดสรรคณะกรรมการ ประจำปี 2559-2561

สมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย ได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และคัดสรรกรรมการชุดใหม่ ประจำปี 2559-2561 ในวันที่ 24 มีนาคม 2559 ณ สมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย โดยคณะกรรมการชุดใหม่ ได้มีมติเลือกคุณเพ็ญศิริ หฤหรรษ์เริงร่า เป็นนายกสมาคมฯ คนใหม่ เพื่อนำทีมบริหารงานและโครงการต่างๆ ของสมาคมฯ ให้มีความต่อเนื่องต่อไป

Thai Stationary & Office Supplies
Association
A community of Stationary and Digital Mediaผู้สนับสนุน

พันธมิตรทั้งหมด >